PRIVĀTUMA POLITIKAS MĒRĶIS

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju fiziskai personai (datu subjektam) par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, ko veic SIA AZ translations (turpmāk tekstā – “AZ translations”), apstrādājot datu subjekta (turpmāk tekstā – “klients”) personas datus.
Privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību ir izveidota atbilstīgi 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 2016/679 (turpmāk tekstā – “Regula”).

Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā AZ translations vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā klientu personas datus, tādējādi nodrošinot, ka klientu personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un klientiem pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz klientu personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un klientiem sniegtajiem pakalpojumiem.
AZ translations apstrādā klientu personas datus tādā apjomā un kārtībā, kā to nosaka un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību akti.

INFORMĀCIJA PAR PĀRZINI

Mūsu nosaukums ir SIA AZ translations, reģistrācijas numurs: LV45403036477, juridiskā adrese: Gravas iela 9, Madona, LV-4801. AZ translations ir tulkošanas un valodu pakalpojumu uzņēmums, kas saviem līgumpartneriem nodrošina tulkošanas un citus valodu pakalpojumus.
Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir jautājumi par šo privātuma politiku vai Jūsu personas datu apstrādi, sazinieties ar mums pa tālruni 29429518 vai elektroniskā pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PERSONU DATU APSTRĀDES MĒRĶIS

AZ translations apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • tulkošanas pakalpojuma sniegšanai:
 • datu subjekta identificēšanai;
 • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
 • tulkošanas procesa nodrošināšanai;
 • klientu sūdzību izskatīšanai un apstrādei, kā arī atbalsta nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
 • naudas plūsmas pārvaldīšanai, t. sk. klienta maksājumu un parādu administrēšanai;
 • atskaišu sagatavošanai;
 • nozares attīstības veicināšanai, jaunu pakalpojumu izstrādei un piedāvāšanai klientiem;
 • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
 • citos īpašos nolūkos, par kuriem datu subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu AZ translations.

PERSONU DATI, KO APSTRĀDĀ AZ translations

 • vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
 • bankas dati;
 • personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta utt.);
 • dati, kurus klients pats paziņo AZ translations.

KLIENTU PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

AZ translations apstrādā klientu personas datus saskaņā ar šādu tiesisko pamatu:

 • klients kā personas datu subjekts pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, atļaujot AZ translations apstrādāt personas datus noteiktajiem mērķiem;
 • klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta rakstveidā (aizpildot veidlapu AZ translations birojā, nosūtot elektronisko pieprasījumu pēc klienta identifikācijas vai izmantojot tīmekļa vietni https://translat.lv);
 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • saskaņā ar klienta piekrišanu;
 • likumīgās interesēs – lai īstenotu no AZ translations un klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma;
 • AZ translations leģitīmas intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana klientam;
 • par AZ translations leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgvedību, kā rezultātā klientam tiek izteikti jauni un/vai individuāli AZ translations pakalpojumu piedāvājumi;
 • AZ translations ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu tiesību aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem;
 • klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darbadienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

KĀDĀ VEIDĀ AZ translations IEGŪST PERSONAS DATUS

AZ translations iegūst klientu personas datus, kad klienti:

 • iegādājas AZ translations pakalpojumus (AZ translations birojā vai attālināti, veicot iepriekšējo klienta identifikāciju);
 • pierakstās jaunumu, paziņojumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no AZ translations;
 • jautā AZ translations plašāku informāciju par pakalpojumu vai sazinās ar AZ translations saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot klientu;
 • piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
 • apmeklē vai pārlūko AZ translations tīmekļa vietnes;
 • AZ translations var apstrādāt klientu personas datus, kas ir saņemti no trešām personām, ja klients tam piekritis (piem., no parādvēstures datubāzu pārvaldītājiem u. tml.).

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

AZ translations neizpauž trešām personām klientu personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tostarp informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu IT sistēmu uzturēšanas pakalpojumu);
 • saskaņā ar klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • tiesību aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma tiesību aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • tiesību aktos noteiktos gadījumos AZ translations likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts iestādēs pret personu, kura ir aizskārusi šīs AZ translations likumīgās intereses;
 • AZ translations personu dati netiek nodoti trešām valstīm (tas ir, valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas (EEK)). Īpašos gadījumos personas dati var tikt nosūtīti uz trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām tikai tad, ja, ņemot vērā citus
 • Regulas noteikumus, Pārzinis un apstrādātājs ir ievērojuši Regulā paredzētos nosacījumus.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

AZ translations apstrādās klientu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

 • ir spēkā Līgums starp Klientu un AZ translations;
 • personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem;
 • cik tas ir nepieciešams AZ translations leģitīmo interešu īstenošanai un aizsardzībai;
 • kamēr nav atsaukta klienta piekrišana personas datu apstrādei.

KLIENTU PERSONAS DATU KOPLIETOŠANA

Lai sniegtu klientiem pakalpojumus, AZ translations var kopīgot Klientu personas datus ar:

 • sadarbības partneriem vai iestādēm, kas iesaistītas Klientu pasūtīto vai izmantoto pakalpojumu nodrošināšanā;
 • parādu piedziņas uzņēmumiem, kredītinformācijas birojiem, parādvēstures datubāzes pārvaldniekiem vai citām parādu atgūšanas organizācijām;
 • cesionāriem – lai nodrošinātu efektīvu naudas plūsmas pārvaldību, AZ translations ir tiesības cedēt prasījuma tiesības pret parādnieku vai parādniekiem.

 

AZ translations ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem šādām iestādēm un dienestiem:

 • tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no tiesību aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;
 • AZ translations izsniegs klientu personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši tiesību aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīvajiem apstākļiem.

KLIENTU TIESĪBAS

Vērsties AZ translations, lai saņemtu AZ translations rīcībā esošo personas datu kopiju.
Labot visus AZ translations rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas, sūtot e-pastu elektroniski parakstītu uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., zvanot uz tālruni 29429518 vai AZ translations birojā.
Klientiem ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no AZ translations ir saņēmušas informāciju par viņiem. AZ translations nesniegs klientiem informāciju par valsts iestādēm, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar mērķiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
Vērsties AZ translations vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) saistībā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.

TĪMEKĻA VIETŅU APMEKLĒJUMI UN SĪKDATŅU APSTRĀDE

 • AZ translations tīmekļa vietnes (https://translat.lv) izmanto sīkdatnes.
 • AZ translations tīmekļa vietnēs var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta tīmekļa vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko AZ translations nav atbildīgs.

KAS IR SĪKDATNES

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Firexox, Safari u. c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus.

Ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, lai uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas. Šādi darbojas lielākā daļa lielāko tīmekļa vietņu un pakalpojumu sniedzēju.

Jūs varat dzēst jebkuras sīkdatnes, kas jau ir Jūsu datorā. Vairums pārlūkprogrammu arī sniedz iespēju bloķēt sīkdatņu izvietošanu datorā, bet šādā gadījumā nevarēsiet izmantot visus mūsu tiešsaistes pakalpojumus. Papildu informācija par sīkdatņu iestatījumiem Jūsu pārlūkprogrammā ir pieejama tīmekļa pārlūkprogrammas izstrādātāja tīmekļa vietnē.

KĀDĒĻ IR NEPIECIEŠAMAS SĪKDATNES

Sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tostarp iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus e-veikalā vai pieslēgšanos profilam vai pakalpojuma pieteikšanu. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

SĪKDATNES AZ translations TĪMEKĻA VIETNĒS

Apmeklējot AZ translations tīmekļa vietnes, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.

Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana.

Ja lietotājam ir radies jautājums par sīkdatņu izmantošanu, viņš var sazināties ar AZ translations, izmantojot šādu kontaktinformāciju: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

KĀDAS SĪKDATNES IZMANTO AZ translations

AZ translations uzturētās vietnes izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes:

 • ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos iestatījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi;
 • analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlas, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti.

Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas – datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords;

 • reklāmas sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus mūsu vai sadarbības partneru pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords. Reklāmas sīkdatnes lietotāja galiekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.

SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS MĒRĶIS

AZ translations izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tīmekļa vietņu lietošanas pieredzi:

 • nodrošinātu tīmekļa vietņu funkcionalitāti;
 • pielāgotu tīmekļa vietņu funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem, tostarp valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u. c.;
 • lietotāju autentifikācijai.

SĪKDATŅU UZGLABĀŠANA UN NODOŠANA TREŠĀM PERSONĀM

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kuras nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.
Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

GOOGLE ANALYTICS IZMANTOŠANA

Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics pakalpojumu, ko sniedz “Google, Inc.” (turpmāk tekstā – “GOOGLE”). Pakalpojums Google Analytics izmanto sīkdatnes. Informācija par tīmekļa lietotnes lietošanu kopā ar katras sīkdatnes saturu tiek pārsūtīta GOOGLE un glabājas Amerikas Savienotājās Valstīs. GOOGLE izmanto šo informāciju tīmekļa vietnes lietošanas novērtēšanā un aktivitātes ziņojumu sagatavošanā, kas paredzēti tīmekļa vietnes operatoram. Tāpat šo informāciju izmanto papildu pakalpojumu nodrošināšanā saistībā ar aktivitātēm tīmekļa vietnē un tīkla Internet lietošanu kopumā. GOOGLE var nodot šo informāciju trešām pusēm, ja to pieprasa tiesību akti vai šīs trešās puses apstrādā informāciju GOOGLE vajadzībām.

Pakalpojums Google Analytics ir paplašināts, iekļaujot saistītās GOOGLE reklāmu funkcijas, tostarp:

 • reklāmu pārskati GOOGLE reklāmu tīklā;
 • veicinošā tirgvedība (reklāmu rādīšana tīklā atkarībā no meklētajiem produktiem);
 • paplašināti demogrāfiskie pārskati (anonīmu demogrāfisko datu ziņojumi).

Vairāk informācijas par datu apstrādi un izmantošanu var iegūt Google pakalpojumu izmantošanas noteikumos.